Lipidomická sekce ČSBMB
Rok 2024

8. Česká lipidomická konference se bude konat v roce 2024. S náměty se obracejte na Výbor Lipidomické sekce ČSBMB lipidomics@uochb.cas.cz.

Rok 2022

7. Česká lipidomická konference se konala 19.-20. května 2022 v Hradci Králové na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Informace ke konferenci: 7. Česká lipidomická konference.

Rok 2018

6. Česká lipidomická konference se konala 14. - 15. června 2018 v Praze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze-Dejvicích. Informace ke konferenci: 6. Česká lipidomická konference.

Rok 2016

5. Česká lipidomická konference se konala 21. - 22. dubna 2016 v Praze ve Fyziologickém ústavu AV ČR.
Informace jsou na adrese: 5. Česká lipidomická konference.


Rok 2015

Mini-symposium on Insulin in Control of Energy Expenditure & Adipose Tissue Biology dne 11. května 2015
Pozvánka a program jsou na adrese: www.fgu.cas.cz/articles/439-buresovy-prednasky-v-roce-2015. Vstup volný, ale místo třeba rezervovat na adrese: kopecky@biomed.cas.cz, nebo rossmeis@biomed.cas.cz

Rok 2014

4. Česká lipidomická konference se konala 25.-26. června 2014 v Praze. Tato národní konference navazovala na řadu předchozích setkání Lipidomické sekce ČSBMB. Konferenci hostil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. který byl spolu s Vysokou školou chemicko technologickou v Praze a s Lipidomickou sekcí i jejím spolupořadatelem.

Lipidomická sekce ČSBMB uspořádala 25. - 26. června 2014 další ročník České lipidomické konference. Čtvrtý ročník této konference se konal za podpory Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. v Praze v prostorách nově otevřené budovy tohoto Ústavu. Program se skládal z odborných přednášek, prezentací sponzorujících firem a plakátových sdělení. Podobně jako v předchozích letech byly prezentovány odborné poznatky z oblasti medicíny, mikrobiologie, analytické chemie, entomologie a dalších oborů, jejichž spojujícím článkem byly biologicky aktivní lipidy. Oba konferenční dny zahajovaly zvané přednášky významných tuzemských odborníků. MUDr. Jan Kopecký DrSc. (Oddělení biologie tukové tkáně, Fyziologický ústav AVČR, Praha) seznámil posluchače s problematikou omega-3 mastných kyselin z mořských ryb v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a RNDr. Tomáš Řezanka, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha) přednesl přednášku na téma „Mechanismy biosyntézy a produkce triacylglycerolů olejotvornými mikroorganismy". Čtvrtý ročník České lipidomické konference se mohl konat také díky významné finanční podpoře následujících firem: AB Sciex, Amedis, Leco, Pragolab, Thermo Fisher Scientific a Waters (seřazeno v abecedním pořadí).
V průběhu konference volili účastníci konference a korespondenční voliči složení pětičlenného výboru Lipidomické sekce ČSBMB. Na konci konference byly vyhlášeny výsledky těchto voleb.
Předběžný termín pátého ročníku České lipidomické konference byl stanoven na duben roku 2016.

Vladimír Vrkoslav, Ph.D.: Bulletin ČSBMB 42, 2 (2014).

  • Stáhnutelný program/sborník z konference ve formě pdf souboru (952 kB).Ve spolupráci s Katedrou analytické chemie PřF UK v Praze se uskutečnila přednáška Prof. Jürgena Schillera (University of Leipzig, Německo) s názvem "Applications of MALDI-TOF Mass Spectrometry and 31P NMR Spectroscopy in Lipid Research".

Rok 2013

Počátkem července 2013 se v Pardubicích konal 3rd European Lipidomic Meeting. Tato mezinárodní konference navázala na úspěšnou sérii konferencí Graz Lipid Mass Spec Meeting v Rakousku a zároveň byla i pokračováním předchozích setkání Lipidomické sekce ČSBMB. Plenární příspěvky předneslo několik světově uznávaných vědců z oblasti lipidů a lipidomiky. Konferenci hostila Univerzita Pardubice.

Rok 2012

V posledním červnovém týdnu tohoto roku se ve Znojmě uskutečnila Česká lipidomické konference. Byl to již druhý ročník setkání odborníků z řad chemiků, biologů a lékařů, které organizuje Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. Vědecký program letošní konference byl sestaven z přednášek a plakátových sdělení, které se věnovaly úloze lipidů v patogenezi nemocí a poruch, účinkům mastných kyselin přijímaných v potravě, strukturní a kvantitativní analýze lipidů, systémům na bázi lipidů pro cílenou dopravu léčiv a dalším tématům.

Čtyři hlavní konferenční sekce byly zahájeny velmi inspirativními přednáškami zvaných řečníků: Dr. Harald Köfeler (Medical University of Graz) se věnoval lipidomické analýze s využitím vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie, prof. Vladimír Košťál (Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice) zaujal přednáškou na téma adaptabilní změny ve složení lipidů u zvířat vystavených nízkým teplotám, prof. Andrew D. Miller (King's College London) referoval o nanočásticových liposomálních systémech pro přípravu cílených léčiv a Dr. Jürgen Schiller (University of Leipzig) hovořil o aplikacích hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF ve výzkumu lipidů. Odborné debaty pokračovaly i během společenského programu, který se odehrával v historických prostorách Louckého kláštera ve Znojmě. Letošní konference přilákala 59 účastníků, což je více než v předchozím roce a lze jen doufat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Na 2. Českou lipidomickou konferenci navázal ve stejných konferenčních prostorách workshop Rekombinantní vakcíny, buněčné vakcíny a transportní systémy. Lipidomická konference byla zařazena v centrální databázi školících akcí profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, účastníci obdrželi certifikát.

Konference se mohla uskutečnit díky významné podpoře firem a ČSBMB. Hlavním partnerem letošního ročníku byla společnost Thermo Fisher Scientific, velký dík organizátorů patří i dalším partnerům (v abecedním pořadí): ABCAM, AB SCIEX, AP Czech, BARIA, LABMARK a BioTech. Na organizačním zajištění konference se podílela firma Symma. Příští rok je plánováno uspořádání mezinárodní lipidomické konference ve spolupráci s organizátory lipidomické konference v rakouském Grazu (Graz Lipid Mass Spec Meeting). Bližší informace o této akci budou oznámeny v brzké době.

J.Cvačka: Bulletin ČSBMB 40, 45 (2012).

  • Stáhnutelný program/sborník z konference ve formě pdf souboru (952 kB).

Rok 2011

Nejmladší ze sekcí ČSBMB uspořádala koncem června letošního roku svoji první konferenci. Setkání více než padesáti odborníků se uskutečnilo v prostorách Pardubické univerzity pod záštitou děkana Fakulty chemicko-technologické. Dvoudenní program 1. České lipidomické konference byl sestaven z přednášek, prezentací sponzorujících firem a posterových sekcí. Odborný záběr konference byl velmi široký, zahrnoval témata z chemie, biologie i lékařských věd. Jednotícím prvkem byly lipidy jako klíčové látky ovlivňující základní procesy v živých organismech. Přednášky byly věnovány analýze lipidů a lipidomice, metabolismu mastných kyselin a jejich významu při prevenci, vzniku a léčbě chorob, metabolismu membránových lipidů, využití liposomů ve farmacii, hmyzím lipidům a dalším tématům. Podařilo se tak naplnit záměr organizátorů uspořádat setkání odborníků z různých oborů a umožnit tak jejich vzájemnou spolupráci. V závěru konference se uskutečnila schůze Lipidomické sekce ČSBMB (LS ČSBMB), na které byl pro následující dva roky zvolen pětičlenný výbor. K příjemnému průběhu 1. České lipidomické konference výrazně napomohly příspěvky sponzorujících společností AB SCIEX, Thermo Fisher Scientific a Waters (uvedeny v abecedním pořadí).

J.Cvačka: Bulletin ČSBMB 40, 45 (2012).

  • Fotografie z konference najdete zde
  • Stáhnutelný (heslem zabezpečený) sborník z konference ve formě pdf souboru (35 MB).

Rok 2010

První setkání Sekce se uskutečnilo v Praze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.. V rámci setkání proběhla minikonference, jejímž cílem bylo představení práce jednotlivých týmů a zmapování oboru v České republice. Zároveň proběhla diskuse o budoucí podobě Lipidomické sekce. Neformálního setkání se zúčastnilo 42 zájemců. Fotogalerie.

Rok 2009

Předběžná jednání o založení Lipidomické sekce ČSBMB se uskutečnila na společném semináři lipidářů z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. a Univerzity Pardubice v Dolní Malé Úpě.

aktualizováno 15.2.2023 © OK